+371 66100650 info@altas.lv

E-komercijas noteikumi un nosacījumi

"ALTAS IT" SIA elektroniskā veikala https://www.altas.lv/shop lietošanas noteikumi

Pēdējo reizi atjaunināts: 07.12.2021.


"ALTAS IT" SIA elektroniskā veikala https://www.altas.lv/shop (turpmāk - Veikals) lietošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka pirkšanas un pārdošanas noteikumus personai (turpmāk - Pircējs), kura apmeklē, vēlas iegādāties un iegādājas video novērošanas, piekļuves kontroles, temperatūras mērīšanas, signalizācijas sistēmu aprīkojumu, kā arī video menedžmenta programmatūras (turpmāk – Preces), Veikalā un "ALTAS IT" SIA, vienotais reģistrācijas numurs 40103448367, juridiskā adrese: Brīvības gatve 221 - 1, Rīga, LV-1039, tālruņa numurs +371 66100650, e-pasta adrese: altas@altas.lv (turpmāk - Pārdevējs), kā arī Pircēja un Pārdevēja savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.   Noteikumi un nosacījumi ir juridiski saistošs dokuments. Tiklīdz Pircējs nolemj iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces (turpmāk – Preces) no Veikala un izpilda Noteikumos un nosacījumos noteiktās prasības, Noteikumi un nosacījumi kļūst par pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) starp Pircēju un Pārdevēju.  
1.2. Gadījumā, ja Pircējs ir tiesībspējīga un rīcībspējīga fiziska persona, tad Pirkuma līgums ir distances līgums un tam piemērojamas LR tiesību normas, kas regulē distances līgumu, tajā skaitā, bet ne tikai, Patērētāju tiesību aizsardzības likums un 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.  
1.3. Pircējs var iegādāties Preces no Veikala tikai pēc tam, kad ir iepazinies ar Noteikumiem un piekritis tos ievērot. Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katra pirkuma brīdī. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem (vai kādai to daļai), Pircējs nedrīkst pasūtīt Produktus. Ja Pircējs veic pasūtījumus Veikalā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir izlasījis, sapratis un piekritis Noteikumiem, un tie viņam ir saistoši.  
1.4. Pirms Veikala lietošanas Pircējam jāiepazīstas arī ar Privātuma politiku, kurā izklāstīti Pircēja personas datu apstrādes un privātuma pamatnoteikumi un nosacījumi. Izmantojot Veikalu, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir iepazinies ar Privātuma politiku un tai piekrīt.  
1.5. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt Noteikumus, rakstiski paziņojot Pircējam par izmaiņām (tostarp pa e-pastu, ievietojot paziņojumu Pircēja pieteikšanās lapā vai mainot iepriekš norādīto datumu "Pēdējo reizi atjaunināts"). Šādas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas. Uz Pircēja turpmāku Veikala izmantošanu attiecas atjauninātajos Noteikumos ietvertie nosacījumi un atbildības ierobežojumi.
1.6. Tirdzniecības darbības Veikalā tiek veiktas no Latvijas Republikas teritorijas.
1.7. Pircējs vai Pircēja pārstāvis apliecina un garantē, ka, izmantojot Veikalu, viņam/viņai ir tiesības, pilnvaras un tiesībspēja rīkoties Pircēja vārdā un ka viņš/viņa ir pilnībā izlasījis un sapratis Noteikumus.
1.8. Pārdevējs nodrošina Veikalā pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus atbilstoši Noteikumiem.
1.9. Ja Pircējam nav tiesībspējas vai rīcībspējas, par Preču pasūtījumu un apmaksu ir atbildīgs šīs personas likumiskais pārstāvis (piemēram, vecāki, aizgādņi). Šādā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa netiek atmaksāta.
1.10.  Gadījumos, ja ir neskaidrības par Veikalā ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar Pārdevēju, izmantojot kādu no kontaktinformācijā norādītajiem saziņas veidiem.

2. Preces

2.1. Pārdevēja piedāvāto Preču klāsts tiek izvietots Veikalā un Preču aprakstam ir informatīvs nolūks. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt Veikalā pieejamo Preču klāstu.  
2.2.  Pārdevējs attiecībā pret patērētāju ievēro labu ražošanas praksi un Veikalā sniegtā informācija par Preci ir patiesa.
2.3. Preces apraksts, tehniskā specifikācija, raksturlielumi un citi dati ir publicēti Veikalā. Veikalā sniegtajam Preces aprakstam ir tikai informatīvs raksturs. Veikalā redzamā Preces krāsa, forma vai citas īpašības var neatbilst faktiskajam Preces izmēram, formai un krāsai displeja iespēju ierobežojumu, Pircēja izmantoto elektronisko ierīču īpašību vai citu iemeslu dēļ, kā arī pamatoti iespējamo ārējā izskata neatbilstību dēļ. Turklāt dažu konkrētu Peču tehniskās specifikācijas un īpašības var netikt publicētas Veikalā vai arī tās var būt norādītas kodu veidā. Tāpēc, ja Pircējam ir nepieciešami precīzi izmēri vai citas īpašības, Pircējam pirms attiecīgā Pasūtījuma iesniegšanas ir jāpieprasa no Pārdevēja tehniskās specifikācijas.
2.4.  Preces izmantošanai var būt īpašas prasības, piemēram, sertifikātu, apmācības, telpu prasības, un var būt nepieciešamas sastāvdaļas vai programmatūra, kas nav Preces daļa. Pārdevējs var noteikt prasības attiecībā uz apmācību, sertifikāciju konkrētas Preces lietošanai. Šādi ierobežojumi/prasības tiks norādītas Veikalā pie Preces apraksta.  
2.5.  Preces lietošanai var būt nepieciešama speciālas programmatūras instalēšana vai dažu regulāru programmatūras un tehnisko atjauninājumu ieviešana, kas ir Pircēja atbildībā. Pārdevējam nav pienākuma veikt šādus atjauninājumus vai nodrošināt programmatūru, ja ražotājs to nav piegādājis kopā ar Preci.   
2.6.  Preces atbilst Preču un pakalpojumu drošuma likuma noteikumiem, un ir drošas cilvēka dzīvībai, veselībai un videi nekaitīgas.   
2.7.  Pārdevējs nav atbildīgs un neatlīdzina Pircējam zaudējumus, ja Prece ir kvalitatīva, bet nav piemērota Pircējam, jo Pircējs ir nepareizi aprēķinājis izmērus, nav novērtējis Preces tehniskās īpašības vai Pircējam trūkst zināšanu, kas neļauj pareizi izmantot Preci.   

3. Preču pasūtīšana un pirkuma līguma noslēgšana

3.1. Pircējs var noslēgt Līgumu:  
        3.1.1. reģistrējoties Veikalā - ievadot nepieciešamos datus, kas pieprasīti reģistrācijas veidlapā;  
        3.1.2. bez reģistrācijas Veikalā - kā nereģistrēts Pircējs.  
3.2. Pircējs veic Preču pasūtījumu Veikalā, aizpildot elektronisko pasūtījuma veidlapu (turpmāk - Pasūtījums).  
3.3. Pircēja veiktais Pasūtījums ir jāapstiprina Pārdevējam. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izvēloties Preces un izveidojot iepirkumu grozu, sniedz nepieciešamos datus Pasūtījuma izpildei, iepazīstas ar Noteikumiem, noklikšķina uz saites "Pasūtīt", veic priekšapmaksu un Pārdevējs apstiprina Pasūtījumu, nosūtot Pasūtījuma apstiprinājumu (pa e-pastu un/vai pa tālruni, un/vai ar ziņu Pircēja kontā).
3.4. Pirms Līguma noslēgšanas Pārdevējs var nosūtīt Pircējam arī citus starpposma apstiprinājumus, piemēram, maksājuma saņemšanas apstiprinājumu u.c. 
3.5. Izņēmuma veidā Pārdevējs Līgumu var atcelt:  
        3.5.1. gadījumos, kad Līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem;  
        3.5.2. pasūtītās Preces trūkumu dēļ; 
        3.5.3. pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; 
        3.5.4. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 
3.6. Līgums tiek noslēgts par katru Pircēja veikto pasūtījumu. Noslēgtais Līgums tiek saglabāts Pārdevēja datubāzē atbilstoši Privātuma politikas 4. nodaļas noteikumiem.  
3.7. Pēc Pasūtījuma apstiprināšanas Pircējs apņemas samaksāt Preču cenu un pieņemt pasūtītās Preces, ja vien Puses nav skaidri vienojušās citādi.  
3.8. Pārdevējs var neapstiprināt Pasūtījumu svarīgu iemeslu dēļ, piemēram, Pircējs norāda Preču piegādes adresi, uz kuru Pārdevējs tās nepiegādā, Pircējs nenorāda Preču piegādes adresi, Preču specifikācijas, Pārdevējam nav Pircēja vēlamās Preces, Pircējs neapstiprina, ka tam ir nepieciešamā kvalifikācija vai sertifikāti Preču lietošanai, vai citu Pircējam individuāli norādītu iemeslu dēļ.
3.9. Pirkuma līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad pasūtītās Preces tiek nodotas Pircējam saskaņā ar Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību. 

4. Preču piegādes un saņemšanas nosacījumi

4.1. Preces tiek piegādātas Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā, taču dažu Preču piegāde var būt ierobežota atsevišķās teritorijās. Par visiem šādiem ierobežojumiem Pircējs tiks informēts pirms Preces pasūtīšanas. 
4.2. Pircējs var saņemt iegādātās Preces no Pārdevēja pasūtot maksas piegādes pakalpojumu uz Pircēja norādīto vietu. Preču piegādes veidus nosaka Pārdevējs un publicē Veikalā. Piegādes veidu izvēle var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas, kurā Pircējs vēlas saņemt Preci, un Preces izmēra. 
4.3. Pircējs Pasūtījuma iesniegšanas brīdī izvēlas piegādes vai saņemšanas veidu. Preču piegādes cena Pircējam tiek norādīta Pasūtījuma beigās pirms maksājuma veikšanas. Preču piegādes cena ir maksājama kopā ar maksājumu par Precēm.  
4.4. Preču piegādes noteikumi (konkrēts datums vai termiņš atkarībā no izvēlētā piegādes veida) Pircējam tiek norādīti konkrētā Pasūtījuma iesniegšanas brīdī. 
4.5. Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi. Pircējam pašam (ar sava pilnvarotā pārstāvja vai darbinieka starpniecību) ir jāsaņem vai jāpieņem Preces, vai arī viņa Pasūtījumā jānorāda persona, kura saņems vai pieņems Preces. Persona, kura saņem vai pieņem Preces, var tikt lūgta uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, pierādījumus par pilnvarām pārstāvēt Pircēju un informāciju, kas nosūtīta Pircējam par Pasūtījumu. Gadījumā, ja Pircējs (vai viņa pilnvarotais pārstāvis) pats nevar pieņemt Preces un Preces tiek piegādātas uz norādīto adresi un nodotas, pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējs nav tiesīgs celt nekādas pretenzijas pret Pārdevēju par Preču piegādi nepareizai personai.  
4.6. Pircējs norāda precīzu Preču piegādes vietu un nodrošina Preču izkraušanas apstākļus (vārtu atslēgšana, barjeras uzstādīšana, personu nodrošināšana Preču izkraušanai utt.). Pircējam nekavējoties jāpieņem Preču piegāde. Pircējam ir jāorganizē piegādāto Preču izkraušana uz sava rēķina un pēc savas iniciatīvas.  
4.7. Ja kurjers nevar sazināties ar Pircēju noteiktajā piegādes laikā, izmantojot Pircēja norādīto kontaktinformāciju, tiek uzskatīts, ka Preces nav piegādātas Pircēja vainas dēļ. Preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, un Pārdevējs vienojas ar Pircēju par citu piegādes datumu un piegādes izmaksu segšanu atbilstoši Noteikumu 4.18 punktam. 
4.8. Pircējs tiek informēts par precīzu Preču piegādes vai saņemšanas datumu un laiku pa e-pastu un/vai tālruni, un/vai ar ziņojumu Pircēja kontā. Pārdevējs negarantē, ka Preces visos gadījumos tiks piegādātas vai sagatavotas saņemšanai Noteikumos noteiktajos piegādes vai saņemšanas termiņos, veikalā, kā arī individuāli Pircējam, ja pasūtītā Prece nav pieejama Pārdevēja noliktavās vai ja Preces nevar piegādāt citu apstākļu dēļ (avārijas, karantīnas vai citu līdzīgu iemeslu dēļ). Šādā gadījumā Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju un vienojas par Preču piegādi.   
4.9. Pieņemot vai saņemot Preces, Pircējs pārbauda sūtījuma vai iepakojuma stāvokli, Preču daudzumu, kvalitāti un sortimentu. Ja tiek konstatēti sūtījuma/iepakojuma bojājumi, bet netiek konstatētas neatbilstības Preču daudzumā, kvalitātē vai sortimentā, Pircējs atzīmē sūtījuma/iepakojuma bojājumus uz apstiprinājuma par sūtījuma/iepakojuma saņemšanu vai piegādi vai uz dokumentiem, ko iesniedz persona, kura piegādājusi sūtījumu. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Preces ir piegādātas savākšanai vai piegādei bojātā iepakojumā, taču Preču daudzums, kvalitāte un sortiments atbilst Līguma noteikumiem, un tiek uzskatīts, ka Preču piegāde ir veikta pareizi.  
4.10. Preču kvalitātes, daudzuma un/vai sortimenta neatbilstības gadījumā Pircējs atsakās pieņemt Preces. Pircējs atzīmē atteikumu saņemt vai pieņemt Preces un pārkāpumus, kas konstatēti sūtījuma saņemšanas vai piegādes apstiprinājumā un/vai sūtījuma piegādātāja iesniegtajā dokumentācijā.
4.11. Kad Pircējs saņem Preci vai pieņem sūtījumu bez piezīmēm, tiek uzskatīts, ka Preces ir nodotas vai piegādātas nebojātā sūtījumā/iepakojumā, Preču daudzums, kvalitāte un sortiments atbilst Līguma noteikumiem un ar Preču piegādi saistītie papildu pakalpojumi ir veikti pienācīgi, izņemot gadījumus, kad pārkāpumi vai neatbilstības nebija uzreiz pamanāmi. 
4.12. Pircēja pienākums ir pārbaudīt Preču kvalitāti 5 (piecu) darba dienu laikā no Preču piegādes dienas Pircējam, un, ja Pircējs atklāj, ka Precēm (vai kādai to daļai) ir slēpti defekti, Pircējam ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā no defektu atklāšanas dienas iesniegt Pārdevējam rakstisku pretenziju par pārdoto Preču slēptajiem defektiem (defektiem, kurus nebija iespējams pamanīt Preču saņemšanas brīdī vai Preču piegādes brīdī).  
4.13.  Pārdevējs izskata Pircēja iesniegtās pretenzijas 10 (desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas brīža. Pārdevējam ir tiesības nosūtīt pie Pircēja savu pārstāvi, lai pārbaudītu Pircēja pretenziju pamatotību attiecībā uz Preču kvalitāti. 
4.14.  Ja Pircējs nesaņem Preces un Pārdevējs nesazinās vai nevienojas ar Pircēju par citu piegādes datumu ilgāk nekā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču atgriešanas nepiegādāšanas dēļ, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu. Šādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam samaksāto Preču cenu (Preču piegādes izmaksas netiek atmaksātas). 
4.15.    Preces tiek uzskatītas par piegādātām Pircējam pēc tam, kad Preces ir piegādātas uz Pasūtījumā norādīto adresi un kad persona, kas pieņem Preces, ir parakstījusi to nodošanas-pieņemšanas dokumentus. 
4.16.    Īpašumtiesības uz Precēm, kā arī risks, ka tās nejauši tiks nozaudētas vai sabojātas, pāriet Pircējam no brīža, kad Pārdevējs nodod Preces Pircējam. 
4.17.  Ja Preces netiek piegādātas laikā, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā par to paziņo Pārdevējam. Pretējā gadījumā Pircējs nevarēs celt pretenzijas pret Pārdevēju par Preču piegādes kavējumu. 
4.18.  Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par piegādes termiņu neievērošanu, ja Preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādu iemeslu dēļ Pārdevējam atgrieztās Preces netiks atkārtoti nosūtītas Pircējam, kamēr Pircējs nebūs samaksājis papildu piegādes izmaksas.

5. Garantija

5.1. Pārdevējs garantē tikai to, ka pārdotās Preces atbilst ražotāja specifikācijām, aprakstiem un īpašībām, kas norādītas Preces tehniskajā dokumentācijā. Ja Preces ražotājs nenodrošina īpašas Preces kvalitātes specifikācijas, Preces kvalitāte atbilst Latvijas Republikā noteiktajiem preču standartiem vai, ja šādu standartu nav - parastajām prasībām.  
5.2. Uz Precēm attiecas garantijas termiņi un garantijas noteikumi, ko piešķir attiecīgo Preču ražotāji, kā noteikts konkrētās Preces tehniskajos dokumentos. Ja vien Preces ražotājs nav noteicis garantijas noteikumus Precēm un ja Pasūtījuma apstiprināšanas brīdī nav norādīts citādi, uz Preci attiecas 2 (divu) gadu garantijas termiņš.  
5.3. Garantijas termiņš sākas no brīža, kad Preces tiek piegādātas Pircējam. 
5.4. Pārdevējs pats neveic garantijas remontu. Pārdevējs darbojas tikai kā starpnieks ražotāja garantijas sniegšanā, t.i., nosakot attiecīgā ražotāja tehniskos centrus, uz kuriem Pircējam jāvēršas pēc Preču garantijas servisa pakalpojumiem, vai organizējot Preču piegādi uz garantijas servisa centru, ja tas paredzēts atsevišķā līgumā starp Pārdevēju un Pircēju vai Preču garantijas servisa dokumentos. Ja Latvijas Republikā nav attiecīgā Preču ražotāja tehnisko centru, Pircējs uz sava rēķina piegādā Preces uz Pārdevēja norādīto vietu Latvijas Republikā, no kuras tās tiek nosūtītas uz ārzemēm garantijas remontam. Saskaņā ar atsevišķu vienošanos starp Pircēju un Pārdevēju Pārdevējs var nodrošināt Pircēju ar rezerves Preci garantijas laikā. Aizstājējprodukta nodrošināšana ir atkarīga no pušu skaidras vienošanās un nenozīmē, ka Pārdevējam ir pienākums nodrošināt aizstājējproduktu visos pēcpārdošanas servisa gadījumos.  
5.5. Preces, ko nav iespējams salabot un kuras ir jānomaina, Pircējam ir jāpiegādā Pārdevējam to sākotnējā stāvoklī, izņemot gadījumus, kad tas nav nepieciešams saskaņā ar attiecīgā Preces ražotāja garantijas noteikumiem.  
5.6. Pircējam ir jāiesniedz Pārdevējam attiecīgā pirkuma rēķina kopija kopā ar Garantijas remontam vai nomaiņai iesniegtajām Precēm un, ja Pārdevējs to pieprasa, jāaizpilda Pārdevēja Preču atgriešanas veidlapa. 
5.7. Ražojuma kvalitātes garantija netiek piemērota, ja izrādās, ka ražojuma defektus izraisījusi nepareiza Preces lietošana, t.i., neatļauta remonta, izmainītas montāžas u.c. dēļ vai ražotāja lietošanas, uzglabāšanas vai citu norādījumu neievērošana. 
5.8. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka uz ārvalstīm garantijas remontam nosūtītās Preces atbilst ražotāja specifikācijām, standartiem un tehniskajiem nosacījumiem, kas noteikti Preces tehniskajos dokumentos, un darbojas pareizi, vai arī Preces ir bojātas no Pircēja neatkarīgu faktoru dēļ, garantija zaudē spēku un uz Precēm neattiecas garantijas remonts, un Preces transportēšanas un ar to saistītos izdevumus sedz Pircējs.
5.9. Ja Pircējs atgriež bojātas Preces, tām jābūt oriģinālajā vai citā labā iepakojumā. 

6.   Neatbilstošas kvalitātes preču apmaiņa un atpakaļ atdošana

6.1. Pārdoto Preču trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas Preces tiek apmainītas, atdotas saskaņā ar Noteikumos minēto kārtību un LR normatīvo aktu prasībām. 
6.2. Ja Pircējs ir iegādājies nekvalitatīvu Preci un tās neatbilstošā kvalitāte izpaužas kā ražošanas defekts, kas bija jau pirkšanas brīdī, vai arī kā neatbilstība ražotāja specifikācijām, Pircējs var atdot Preces atpakaļ un pēc savas izvēles var prasīt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām: 
        6.2.1. lai saprātīgā termiņā novērš Preces trūkumus, ja trūkumus ir iespējams novērst, nodrošinot Preces atbilstību līguma noteikumiem; 
        6.2.2. apmaina Preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
        6.2.3. lai tiktu attiecīgi samazināta pirkuma cena; 
        6.2.4. lai Prece tiek aizstāta ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, kad trūkumi ir nelieli vai radušies Pircēja vainas dēļ; 
        6.2.5. lai atmaksā naudu un atceļ pirkuma līgumu, ja neatbilstošas kvalitātes Preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums. 
6.3. Pircēja tiesību izmantošana:
        6.3.1. Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības apmaina Preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. 
        6.3.2. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs attiecīgi samazina Preces cenu vai atceļ Līgumu un atmaksā par Preci samaksāto naudas summu, ja Pārdevējs saprātīgā termiņā nav apmainījis Preci pret līguma noteikumiem atbilstošu vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības Pircējam. Samazinot cenu, vai atceļot līgumu, un atmaksājot patērētājam par Preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā Preces nolietojums vai labums, ko Pircējs guvis, lietojot Preci, un par ko puses ir vienojušās. 
        6.3.3. Ja Preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas Preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par Preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina Preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas Preces ārējā izskatā (piemēram, bojāts Preces iepakojums, bet polietilēna vai plastmasas iepakojums, kurā atrodas Prece palicis neskarts vai bojāts Preces lietošanas apraksts, ko var aizstāt ar jaunu vai izmantot informāciju no Preces apraksta Veikalā).
6.4. Ja Pircējs vēlas Preces atdot atpakaļ, viņam ir pienākums: 
        6.4.1. paziņot par to Pārdevējam, iesniedzot sūdzību kādā no Noteikumu 16.4. punktā norādītajiem saziņas veidiem; 
        6.4.2. Sūdzībā norādīt: 
            6.4.2.1. Informāciju un apstākļus, kas attiecas uz sūdzības priekšmetu, piemēram, Preces sērijas numuru, iegādes datumu, piegādes veidu, defekta veidu un datumu; 
            6.4.2.2. Pircēja prasījumu atbilstoši vienam no Noteikumu 6.2. punkta apakšpunktiem; 
            6.4.2.3. sūdzības iesniedzēja kontaktinformāciju. 
6.5. Tiesības atdot atpakaļ neatbilstošas kvalitātes Preces Pircējs var izmantot divu gadu laikā no Preču iegādes brīža, bet neatbilstība jāatklāj sešu mēnešu laikā kopš Preču iegādes brīža. 
6.6. Pircējam ir jāsamaksā Preces piegādes izdevumi un Preces atpakaļ sūtīšanas izdevumi, bet Pārdevējam, kad tā ir pārliecinājusies par Preces kvalitātes trūkumu, jāatmaksā Pircējam radušies izdevumi par piegādi un atpakaļ sūtīšanu, izņemot Noteikumos paredzētos izņēmumus. Preču atdošanas kārtība ir noteikta Noteikumu 7.3. punktā.   
6.7. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir atcēlis Līgumu, pamatojoties uz Pircēja ziņojumu par neatbilstošas kvalitātes Preci. Ja Pircējs Preci nav atdevis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no Preces atdošanas Pārdevējam datuma. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādāk.   
6.8. Līgums netiek atcelts un nauda netiek atmaksāta par Precēm, kas ir tīši vai nolaidības dēļ bojātas (pakļautas ķīmisku vielu, ūdens, atklātas liesmas, augstas temperatūras, asu priekšmetu utt. iedarbībai) vai ja ir pārkāpti Preču lietošanas vai glabāšanas noteikumi, vai Preces ir lietotas nepareizi vai neatbilstoši paredzētajam uzdevumam. Pierādīšanas pienākums par Preces pareizu glabāšanu un lietošanu gulstas uz Pircēju.

7.   Preču piegādes un atpakaļ atdošanas kārtība

7.1. Ar informāciju par Preču piegādes kārtību var iepazīties šeit. 
7.2. Preču piegādes izmaksas pieejamas noformējot produktu grozu. 
7.3. Ar informāciju par Preču atgriešanas kārtību var iepazīties šeit. 
7.4. Pircēja iesniegto veidlapu par Preču atgriešanu, Pārdevējs izskata pēc iespējas ātrākā laikā, bet ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

8.   Preces cena un maksāšanas kārtība

8.1. Preču cenas Veikalā un/vai Pasūtījumā ir norādītas eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Maksājamā PVN summa Pircējam tiek norādīta, kad tiek izveidots iepirkumu grozs un pirms maksājuma veikšanas. Preces tiek pārdotas Pircējam par cenām, kas norādītas Veikalā Pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Ja Pircējs nepiekrīt Preču cenai, kas norādīta Veikalā/ Pasūtījumā, Pircējs nevar turpināt Pasūtījuma izpildi. Maksājumus par Precēm veic eiro. 
8.2. Pārdevējs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem var mainīt Preču cenas. 
8.3. Ja Pārdevējs nav noteicis citādi, Preču piegāde un citi Pārdevēja piedāvātie papildu pakalpojumi ir par maksu un nav iekļauti Preču cenā. Maksa par Preču piegādi norādīta noformējot produktu grozu. 
8.4. Preču cenās nav iekļautas arī muitas nodevas vai citi papildu maksājumi un nodokļu saistības, kas rodas Pircējam, ja tādas ir. Pircējs ir atbildīgs par šādu nodokļu aprēķināšanu, samaksu un deklarēšanu. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircēja nespēja samaksāt attiecīgos nodokļus neļauj Pārdevējam nosūtīt/piegādāt Preces Pircējam vai Pircējam saņemt Preces. 
8.5. Pircējs veic samaksu par Precēm, veicot priekšapmaksu, ievadot datus vai izdarot nepieciešamo izvēli Pārdevēja maksājumu administratora veidlapā. Priekšapmaksa jāveic 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma sagatavošanas. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu, kad kopējā maksājamā summa tiek ieskaitīta Pārdevēja kontā. Ja Pircējs savlaicīgi neveic maksājumu, tas tiek uzskatīts par atteikšanos iegādāties Preci, un Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu bez atsevišķa paziņojuma. 
8.6. Priekšapmaksas gadījumā Pasūtījuma izpilde sākas un Preces piegādes termiņš sākas brīdī, kad Pārdevējs saņem Pircēja maksājuma apstiprinājumu un Pasūtījuma apstiprinājumu. Ja Pārdevējs noraida apmaksātu Pasūtījumu, Pircēja samaksātā summa tiek atmaksāta Pircējam 2 (divu) darba dienu laikā.
8.7. PVN rēķins pēc Pārdevēja ieskatiem tiek nosūtīts Pircējam uz Pircēja e-pasta adresi vai tiek izsniegts Pircējam pēc Preču saņemšanas vai piegādes.

9.   Programmatūras pārdošanas un nodošanas noteikumi

9.1. Ja Prece ir programmatūra, tās pārdošana un nodošana notiek saskaņā ar programmatūras ražotāja noteikto kārtību.  
9.2. Programmatūras licencēm, piekļuves kodiem un atslēgām jābūt derīgām ražotāja noteiktajā laikā. 
9.3. Programmatūru instalē, uztur un atjaunina Pircējs pats saviem spēkiem un uz savu risku. Pārdevējs nav atbildīgs par programmatūras pareizu darbību, kļūdām vai jebkādiem zaudējumiem, kas Pircējam var rasties programmatūras lietošanas rezultātā, tostarp, bet ne tikai, par datu zudumu vai bojājumu. Visas no tā izrietošās pretenzijas jāiesniedz tieši programmatūras ražotājam.

10.   Reģistrācijas un pieteikšanās informācija

10.1. Reģistrējoties Veikalā, jums ir jāievada dati, kas reģistrācijas veidlapā atzīmēti kā obligāti. Pircējs pēc saviem ieskatiem var sniegt datus, kas atzīmēti kā fakultatīvi. Drošības nolūkos Pārdevējs var pieprasīt ar Pircēja kontu saistītus apstiprinājumus, piemēram, lūgt apstiprināt tālruņa numuru utt.
10.2. Ja Pircējs izmanto vairākus kontus Veikalā (piemēram, veikalā patstāvīgi reģistrējas vairāki Pircēja pārstāvji), ja Pārdevējs vienojas par īpašiem sadarbības noteikumiem ar Pircēju (Partnerpircējs), tad Partnerpircēja Pasūtījumus no konkrētā Pircēja konta veic konkrētais Partnerpircēja norādītais pārstāvis. Pretējā gadījumā Pircēja-Partnera Pasūtījums tiks apstiprināts ar vispārīgiem noteikumiem, un Pircējam-Partnerim var nebūt tiesību uz atlaidēm vai citām priekšrocībām, par kurām puses ir vienojušās. 
10.3. Reģistrētajam Pircējam tiek nodrošināts Veikala konts, kurā viņš/viņa var veikt Pasūtījumus, uzraudzīt to statusu, vēsturi un pārvaldīt tos. Pircējam tiek izveidots viens pieteikšanās datu komplekts un viens konts. Pircējam ir tiesības pievienot kontam pārstāvjus un piešķirt tiem piekļuvi Pircēja kontam. 
10.4. Pircējs ir atbildīgs par to, lai dati, ko Pircējs sniedz reģistrācijas brīdī un pēc tam Kontā, būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ir aizliegts reģistrēties, izmantojot svešus datus. 
10.5. Pircējs glabā savu lietotājvārdu un paroli drošā veidā tā, lai tā nebūtu zināma trešajām personām, un nekavējoties paziņo Pārdevējam par jebkādām informācijas (jo īpaši informācijas, kas Pircējam sniegta, reģistrējoties Veikalā) un/vai Pircējam sniegto datu izmaiņām, mainot informāciju savā Kontā. Pārdevējs vienmēr pieņem, ka Pircēja sniegtie reģistrācijas dati ir pareizi un pilnīgi. Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu, kas Pircējam un/vai trešajām personām nodarīts tādēļ, ka Pircējs ir sniedzis nepareizus un/vai nepilnīgus datus vai nav grozījis un papildinājis datus pēc to maiņas. 
10.6. Gadījumā, ja Pircējs sniedz nepareizus, nepilnīgus vai neprecīzus datus, Pārdevējs ir tiesīgs nekavējoties un bez brīdinājuma Pircējam piemērot visus vai jebkuru no šādiem pasākumiem: 
        10.6.1. nereģistrēt Pircēju veikalā;  
        10.6.2. anulēt Pircēja reģistrāciju; 
        10.6.3. ierobežot vai apturēt Pircēja iespējas izmantot konta funkcionalitātes, tostarp izpildīt Pasūtījumus; 
        10.6.4. dzēst visus Pircēja datus, kurus Pārdevējs apstrādā. 
10.7. Pircējam ir tiesības mainīt, grozīt vai anulēt savus reģistrācijas datus. Pēc reģistrācijas anulēšanas Pircējs vairs nevar izmantot Veikalu kā reģistrēts Pircējs. Ja pēc reģistrācijas atcelšanas jebkāda iemesla dēļ Pircējs veikalā reģistrējas no jauna, Pircējam tiek izveidots jauns konts un vecie dati netiek atjaunoti. 
10.8. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu un pieteikšanās datu konfidencialitāti, sarežģītību un saglabāšanu, kā arī par visām darbībām (datu pārsūtīšana, pasūtījumu veikšana u.c.),  kas tiek veiktas Veikalā pēc pieteikšanās ar Pircēja datiem. Ja Veikalu izmanto un Pasūtījumus veic trešā persona, kas ir pieslēgusies, izmantojot Pircēja datus, par Pircēju tiek uzskatīta persona, kuras dati ir iesniegti, un uz Pircēju attiecas visas saistības, prasības un atbildība, kas izriet no šādām darbībām. 
10.9. Pieteikšanās datu nozaudēšanas gadījumā Pircējs nekavējoties informē Pārdevēju pa e-pastu, izmantojot Pārdevēja norādīto kontaktinformāciju atbilstoši Noteikumu 17.4. punktam. Turklāt, ja Pircējam ir iespēja, viņam/viņai ir jāmaina pieteikšanās dati savā kontā. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu, ko Pircējam nodarījušas trešās personas, piekļūstot Veikalam, veicot Pasūtījumus un izmantojot Pircēja datus. 
10.10. Pircēja un tā pārstāvju personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Pārdevēja privātuma politiku. 

11.   Pārdevēja tiesības un pienākumi

11.1. Pārdevējam ir tiesības:
    11.1.1. bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi Veikalam, ja Pircējs mēģina traucēt Veikala darbību vai stabilu darbību un/vai pārkāpj savas saistības. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādām negatīvām sekām, ko šādas darbības rada Pircējam;
    11.1.2. uz laiku vai pastāvīgi apturēt Veikala darbību, mainīt Veikalu vai atsevišķas tā daļas, tā saturu kopumā vai jebkādā veidā, ierobežot tajā veiktos pirkumus, mainīt Veikala darbības tīmekļa adresi, ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu, iepriekš par to nebrīdinot Pircēju. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādu negatīvu ietekmi uz Pircēju, ko izraisa šādas darbības; 
    11.1.3. mainīt Noteikumus, Preču cenas, pirkšanas noteikumus un nosacījumus un/vai jebkurus citus norādījumus, kas attiecas uz Veikalu, ievietojot izmaiņas veikalā. 
11.2. Pārdevējs apņemas:   
    11.2.1. savlaicīgi un pienācīgi piegādāt Pircējam Preci;    
    11.2.2. ja būtisku iemeslu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt Pircējam preci, piedāvāt Pircējam analogu vai pēc īpašībām ļoti līdzīgu preci, un, ja Pircējs atsakās pieņemt šādu preci, 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksāt Pircējam viņa samaksāto naudu; 
    11.2.3. ja tas nevar piegādāt Pircējam Preci, 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksāt Pircējam naudu, ko Pircējs samaksājis par trūkstošo Preci vai par visu Pasūtījumu; 
    11.2.4. nodrošināt Pircējam iespēju izmantot Veikalu; 
    11.2.5. ievērot Pircēja privātumu un aizsargāt Pircēja datu konfidencialitāti

12.   Pircēja tiesības un pienākumi

12.1. Pircējam ir tiesības:  
        12.1.1. veikt pirkumus veikalā saskaņā ar Noteikumiem, Pārdevēja norādījumiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem;
        12.1.2. atgriezt un/vai nomainīt nekvalitatīvus un/vai nepareizi piegādātas Preces un izmantot Precēm piemērojamās garantijas; 
        12.1.3. uz citām tiesībām, kas paredzētas Noteikumos un/vai Latvijas Republikas tiesību aktos. 
12.2. Pircējs apņemas: 
        12.2.1. samaksāt Preces cenu un to piegādi, citus maksājumus, kas norādīti, pasūtot Preci, un pieņemt pasūtīto Preci; 
       12.2.2. pēc Preču pieņemšanas apskatīt un pārbaudīt Preces, kā arī informēt Pārdevēju par jebkādiem sūtījuma bojājumiem, skaidri redzamiem Preču defektiem vai Preces modeļa vai Preces aprīkojuma neatbilstību Pircēja pasūtījumam; 
        12.2.3. pārbaudīt iegādātās Preces kvalitāti un nekavējoties informēt Pārdevēju par jebkādiem Preces kvalitātes trūkumiem vai neatbilstībām Preces modelī vai Preces aprīkojumā, ko nevarēja pamanīt Preces piegādes brīdī;
        12.2.4. izvēloties Preces piegādes pakalpojumu vai citus Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus, darīt pieejamus šādu pakalpojumu sniegšanas nosacījumus un pienācīgi norēķināties par šiem pakalpojumiem; 
           12.2.5. apmaksāt Pircējam Preces atgriešanas izdevumus, ja tādi rodas; 
        12.2.6. sniegt pareizus reģistrācijas datus vai datus, kas nepieciešami Preču piegādei, saglabāt reģistrācijas datu konfidencialitāti un nekavējoties atjaunināt informāciju, ja mainās Pircēja reģistrācijas dati vai Pircēja dati, kas nepieciešami Preču piegādei un Līguma izpildei; 
        12.2.7. bez Pārdevēja ziņas un piekrišanas neizpaust nevienai trešajai personai Preču pasūtījuma numuru, Pasūtījuma dokumentus, Veikala paroli vai citus datus, kas ļautu trešajai personai Pircēja vārdā saņemt Preces; 
        12.2.8. neizmantot Veikalu jebkādā veidā, kas var apdraudēt Veikala pienācīgu darbību, drošību, integritāti vai pieejamību vai ierobežot citu personu iespējas izmantot Veikalu; 
          12.2.9. ievērot citas Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības.

13.   Intelektuālais īpašums

13.1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Veikalu un tajā ietverto saturu, tostarp preču zīmes, autortiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, zinātība, komercnoslēpumi, pieder Pārdevējam un Pārdevējs tos likumīgi izmanto.
13.2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Veikalu un tā saturu, tostarp preču zīmes, autortiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, zinātība, komercnoslēpumi ir aizsargāti. Bez iepriekšējas rakstiskas Pārdevēja piekrišanas nedrīkst reproducēt, darīt publiski pieejamu vai izplatīt veikalā iekļauto saturu vai citu informāciju.

14.   Atlaides un akcijas

14.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var ierosināt akcijas un atlaides Veikalā. Sīkāka informācija par atlaidēm vai akcijām ir pieejama Veikalā konkrētās akcijas vai atlaides laikā. 
14.2. Ja Pircējs iegādājas Preci, kam Pārdevējs piedāvā īpašu atlaidi vai dāvanu, un pēc tam atgriež Preci jebkāda iemesla dēļ, Pircējam tiek atmaksāta tikai summa, kas faktiski samaksāta par Preci. 
14.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt akciju vai atlaižu noteikumus, kā arī atcelt akcijas vai atlaides. Jebkuras izmaiņas vai atteikumi akcijās un atlaidēs stājas spēkā no to publicēšanas brīža.

15.   Atbildība

15.1. Pircējs un Pārdevējs nav savstarpēji atbildīgi viens otram par jebkādiem netiešiem un nejaušiem zaudējumiem, kas saistīti ar Veikalu vai tā lietošanu (vai nespēju izmantot Veikalu). Gadījumos, kad apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas Noteikumos paredzētās saistības, Veikala lietotājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt Pārdevējam vai tās mātes sabiedrībai, partneriem u.tml.
15.2. Pārdevējs nav atbildīgs par tehniskajām kļūdām, kas radušās Pircējam, izmantojot Veikalu. 
15.3. Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma neizpildi un/vai par Preču nepiegādāšanu vai piegādes aizkavēšanos, ja tas noticis trešo personu vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevarēja kontrolēt un paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī un kurus Pārdevējs nevarēja kontrolēt vai saprātīgi paredzēt un nevarēja novērst šādu apstākļu vai to seku iestāšanos (force majeure apstākļi), piemēram, ugunsgrēks, valsts iestāžu rīcība, ārkārtas stāvokļa/karantīnas izsludināšana, militāras akcijas vai civiliedzīvotāju nemieri, uzbrukums veikalam vai citām Pārdevēja izmantotajām elektroniskajām ierīcēm. (piemēram, uzbrukums Pārdevēja sistēmām, tostarp Pārdevēja pakalpojumu sniedzēju sistēmām u. c.). Ja iepriekš minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, puses var izbeigt Līgumu, savstarpēji vienojoties.  
15.4. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu vai pirkuma datu pareizību. Ja Pircējs nesniedz precīzus reģistrācijas vai pirkuma datus un/vai savlaicīgi tos neatjaunina, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādām no tā izrietošām sekām. 
15.5. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu vai pirkuma datu nodošanu trešajām personām. Ja Veikala sniegtos pakalpojumus izmanto vai Preces iegādājas trešā persona, kas ir pieslēgusies Veikalā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju, un uz Pircēju attiecas visas ar to saistītās saistības.
15.6. Ja Veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās iekļauto informāciju vai darbībām, kā arī neuzrauga, nekontrolē un nepārstāv šādus uzņēmumus vai personas.

16.   Noteikumu spēkā esamība un strīdu izšķiršanas kārtība

16.1. Gadījumā, ja kāds no Noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējo Noteikumu punktu spēkā esamību.  
16.2. Pārdevējs aicina Pircēju iespējamās domstarpības vai pretenzijas risināt veicot savstarpējas pārrunas, izmantojot kādu no iespējamie saziņas veidiem. Skatīt 16.4. punktu. Pārdevējs sagatavo atbildi Pircējam 15 (piecpadsmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. 
16.3. Jebkuri strīdi, kas izriet no Noteikumiem, Līguma izpildes, Pārdevēja sniegtajiem pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām. 
16.3.1. Ja Pircējs, kurš iegādājies Preces no Pārdevēja, izmantojot Veikalu, nepiekrīt Pārdevēja sagatavotajai atbildei uz rakstiski iesniegto pretenziju (16.2. punkts), tad Pircējs (fiziska persona, patērētājs) savu pieprasījumu/sūdzību par Veikalā iegādāto Preci var iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, LV 1010, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv , tālr.: +371 65452554, fakss: +371 67388634, vietnē www.ptac.gov.lv.
16.4. Informāciju par to, kā sazināties ar Pārdevēju var atrast Veikala kājenē sadaļā „Kontakti”.

17.   Nobeiguma noteikumi

17.1. Veikalā ietvertā informācija, piemēram, Noteikumi, informācija par Pārdevēju, piedāvātajām Precēm un to īpašībām, kārtību, kādā Pircējs var izmantot savas tiesības atteikties no Līguma, Pārdevēja sniegtajiem apkopes pakalpojumiem un garantijām Precēm u.c., tiek uzskatīta par Pircējam sniegtu rakstiski.
17.2. Pārdevējs var jebkurā laikā nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem trešajām personām bez Pircēja piekrišanas un bez Pircēja brīdināšanas.

Radās jautājums?

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar jums sazināsimies tuvāko 1-2 darba dienu laikā.
Ja atbildi vēlaties saņemt ātrāk, piezvaniet mums!

Separate email addresses with a comma.
An address must be specified for a map to be embedded
Esam atvērti: Pirmdiena - Piektdiena no pl. 8.30 līdz 17.30, Sestdiena - Svētdiena: Slēgts