"Altas IT" SIA Privātuma politikaPēdējo reizi atjaunināts: 16.02.2022. 

"ALTAS IT" SIA, vienotais reģistrācijas numurs 40103448367, juridiskā adrese: Brīvības gatve 221 - 1, Rīga, LV-1039, e-pasts: altas@altas.lv (turpmāk – Sabiedrība) izplata, uzstāda un apkalpo videonovērošanas, transportlīdzekļu aprīkojuma un drošības risinājumu sistēmas. Sabiedrība ir vadošo videonovērošanas un drošības risinājumu ražotāju, piemēram, “Mobotix”, “Genetec”, “Digifort”, “Emitlight”, “Kentix”, “Vanderbilt” u.c. oficiālie pārstāvji Baltijas valstīs. Šeit var iepazīties ar Sabiedrības Privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) principiem, kas attiecas uz Sabiedrības klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Sabiedrības darbība globālajā tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgajiem Eiropas Savienības normatīvajiem tiesību aktiem.


1. Sabiedrības Privātuma politikā lietotie jēdzieni

1.1. Sabiedrības Privātuma politikā ar jēdzienu "lietotājs" vai "apmeklētājs" apzīmē jebkuru Sabiedrības interneta vietnes www.altas.lv, Sabiedrības Facebook, LinkedIn, YouTube vai Instagram kontu Altas IT Latvija (turpmāk - Mājaslapa vai interneta vietne) apmeklētāju. 
1.2. Ar jēdzienu "ierīce" tiek saprasta jebkura ierīce, ko izmantojot, var apmeklēt Sabiedrības Mājaslapu. 

2. Privātums

2.1.  Sabiedrība aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, tajā skaitā, bet ne tikai, privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 
2.2. Sabiedrība Apmeklētāja personas datus apstrādā dažādos veidos un vairākiem mērķiem atbilstoši Privātuma politikas 4. nodaļas noteikumiem atkarībā no tā, vai Apmeklētājs ir nereģistrēts lietotājs (4.1. punkts), reģistrēts lietotājs (4.2. punkts), sniedz atsauksmi par Sabiedrību (4.3. punkts) vai ir pieteicies jaunumu saņemšanai (4.4. punkts). 
2.3. Fizisko personas datu apstrāde, kas saistīta ar sīkdatņu izmantošanu pieejama Privātuma politikas 5., 6. un 7. nodaļā un Sīkfailu politikā.  
2.4. Sabiedrība var apstrādāt Apmeklētāja personas datus apkopotā veidā statistikas vajadzībām, lai analizētu un uzlabotu sniegtos pakalpojumus un Mājas lapas darbību. 
2.5. Sabiedrība neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, ko Apmeklētājs sniedzis Interneta vietnē, bez tiesiska pamata. Tikai normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos Sabiedrības pienākums ir izpaust tās rīcībā nodotos fizisko personu datus. 
2.6. Sabiedrība savu iespēju robežās nodrošina visus iespējamos pasākumus Apmeklētāja personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

  3. Vispārīgās tiesības, kas saistītas ar personas datu aizsardzību

3.1. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Apmeklētājiem ir tiesības: 
        3.1.1. pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
        3.1.2. pieprasīt dzēst vai labot savus personas datus, ciktāl tas ir iespējams;
        3.1.3. pieprasīt ierobežot vai iebilst pret savu personas datu apstrādi;
        3.1.4. pieprasīt pārnest savus personas datus, ciktāl tas ir iespējams;
        3.1.5. jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
        3.1.6. iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē;
        3.1.7. sazināties ar Sabiedrību, lai iegūtu papildus informāciju par savu personas datu apstrādi. 
3.2. Lai realizētu Privātuma politikas 3. punkta apakšpunktos norādītās tiesības, sazinieties ar Sabiedrību, izmantojot kādu no Privātuma politikas 8.3. punktā norādītajiem saziņas veidiem vai Datu valsts inspekciju, izmantojot Privātuma politikas 8.2. punktā norādītos saziņas līdzekļus. 

  4. Personas datu apstrāde un nolūks

4.1. Nereģistrēts Interneta vietnes lietotājs.
     4.1.1. Lietotāja personas dati tiek apstrādāti ar mērķi noslēgt Distances līgumu. Līdz ar to Sabiedrībai ir nepieciešams saņemt un apstrādāt pasūtījuma veidlapā norādītos personas datus. Gadījumā, ja personas dati netiks sniegti, tad Sabiedrībai nebūs iespēja noslēgt Distances līgumu.
      4.1.2.  Līdz ar Distances līguma noslēgšanu un izpildi saistītā informācija, tajā skaitā, visa saziņa ar Lietotāju tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ir noslēgts un izpildīts. Sabiedrība šo informāciju saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un ar normatīvajiem aktiem uzlikto pienākumu, saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.     
        4.1.3. Lietotāja personas datus, kas saistīti ar Distances līguma noslēgšanu un izpildi apstrādā:
                4.1.3.1. Sabiedrība;
                4.1.3.2. trešās personas, kas nodrošina Preču pirkuma piegādi;
                4.1.3.3. trešās personas, kas nodrošina Preču uzstādīšanu, servisu un garantijas remontu;
                4.1.3.4. trešās personas, kas nodrošina IT pakalpojumus;
                4.1.3.5. trešās personas, kas nodrošina maksājumu platformas;     
                4.1.3.6. trešās personas, kas nodrošina Sabiedrības grāmatvedības pakalpojumus. 
     4.1.4. Privātuma politikas 4.1.3. punkta apakšpunktos norādītajām trešajām personām tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms. 
    4.1.5. Lietotāja personas dati Privātuma politikas 4.1. punkta ietvaros tiek apstrādāti līdz iestāsies LR normatīvajos aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk. 
     4.1.6. Sabiedrība apkopo un saglabā informāciju par pirkumu vēsturi ar mērķi uzlabot sniegtos pakalpojumus un preču klāstu, balstoties uz Sabiedrības leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu un preču kvalitāti. 
        4.1.7. Komerciālo paziņojumu saņemšana nereģistrētiem lietotājiem. 
      4.1.7.1. Gadījumā, ja Lietotājs, veicot pasūtījumu, piesakās komerciālu paziņojumu (akcijas, īpašie piedāvājumi, tematiskie semināri) saņemšanai, tiek vienlaicīgi sniegta piekrišana Sabiedrībai veikt Lietotāja personas datu apstrādi, kas norādīti pasūtījuma veidlapā, kā arī Lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi. 
            4.1.7.2. Sabiedrība apstrādā Lietotāja personas datus, lai nosūtītu Lietotājam aktuālus un piemērotus komerciālos paziņojumus. Sabiedrība veic profilēšanu, apkopojot informāciju par Lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi, lai analizētu, kādas Preces un pakalpojumi varētu interesēt Lietotāju, un nosūtītu Lietotājam piemērota satura komerciālu paziņojumu. 
eogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi. 
                4.1.7.3. Lietotāja personas datus, kas saistīti ar komerciālu paziņojumu nosūtīšanu apstrādā:
                        4.1.7.3.1. Sabiedrība;
                        4.1.7.3.2. trešās personas, kas nodrošina IT pakalpojumus, e-pastu un īsziņu nosūtīšanu platformas.
           4.1.7.4. Privātuma politikas 4.1.7.3. punkta apakšpunktos norādītajām trešajām personām tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms. 
         4.1.7.5. Lietotāja personas dati Privātuma politikas 4.1.7. punkta ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Lietotājs atsauc savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz beigsies nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. 
           4.1.7.6. Sabiedrība pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu tiklīdz tiek apstrādāts Lietotāja pieprasījums. Lietotāja pieprasījuma apstrādes ilgums ir trīs līdz piecas darba dienas.  
4.2. Reģistrēts Interneta vietnes lietotājs
        4.2.1. Interneta vietnes lietotāja konta izveide
          4.2.1.1. Reģistrējoties Interneta vietnē un izveidojot savu klienta kontu, turpmāk - Konts, Lietotāja personas dati tiek izmantoti, lai noslēgtu vienošanos ar Sabiedrību par Konta, kas tiek izmantots kā saziņas kanāls Distances līguma noslēgšanai, izveidi un uzturēšanu. 
            4.2.1.2. Izveidojot Kontu, Lietotājs apliecina, ka ir informēts par to, ka viņa ievadītie dati tiek apstrādāti, lai izveidotu un uzturētu Kontu, tajā skaitā, lai izveidotu un saglabātu Klienta vēlmju sarakstu un pirkumu vēsturi, un nosūtītu Lietotājam ar Distances līguma izpildi saisītu informāciju, piemēram, informāciju par pasūtījuma izpildi, pasūtījuma precizējumus. 
        4.2.2. Sabiedrībai ir nepieciešams saņemt un apstrādāt Konta Lietotāja personas datus, lai varētu noslēgt Distances līgumu, izmantojot Kontu kā saziņas kanālu. Gadījumā, ja Lietotājs nesniegs Konta reģistrācijas veidlapā norādītos personas datus, nebūs iespējama Konta izveide un Distances līguma noslēgšana. 
       4.2.3. Konta Lietotāja vēlmju sarakstā un iepirkumu vēsturē iekļautā informācija tiek izmantota, lai uzlabotu Sabiedrības sniegtos pakalpojumus un preču klāstu, balstoties uz Sabiedrības leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu un preču kvalitāti.
     4.2.4. Kontā iekļautā informācija par noslēgtajiem Distances līgumiem (iegādātajām Precēm), tajā skaitā, visa saziņa starp Lietotāju un Sabiedrību, tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums tika noslēgts un izpildīts. Sabiedrība informāciju saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā un normatīvajos aktos uzliktā pienākuma saglabāt informāciju par veikto komercdarbību. 
        4.2.5. Lietotāja personas dati, kas saistīti ar Konta izveidi un uzturēšanu un Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā:
                4.2.5.1. Sabiedrība;  
                4.2.5.2. trešās personas, kas nodrošina Preču piegādi;
                4.2.5.3. trešās personas, kas nodrošina IT pakalpojumus;
                4.2.5.4. trešās personas, kas nodrošina maksājumu platformas;
                4.2.5.5. trešās personas, kas nodrošina Sabiedrības grāmatvedības pakalpojumus.
       4.2.6. Privātuma politikas 4.2.5. punkta apakšpunktos norādītajām trešajām personām tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms. 
        4.2.7. Lietotāja personas dati Privātuma politikas 4.2. punkta ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Lietotājs dzēš Kontu, vai līdz iestāsies LR normatīvajos aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilguma prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.
        4.2.8. Komerciālo paziņojumu saņemšana reģistrētiem lietotājiem.
               4.2.8.1. Gadījumā, ja Lietotājs, piesakās komerciālu paziņojumu (akcijas, īpašie piedāvājumi, tematiskie semināri) saņemšanai, tiek vienlaicīgi sniegta piekrišana Sabiedrībai veikt Lietotāja personas datu apstrādi, kas norādīti reģistrācijas un pasūtījuma veidlapā, tajā skaitā, Lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi. 
           4.2.8.2. Sabiedrība apstrādā Lietotāja personas datus, lai nosūtītu Lietotājam aktuālus un piemērotus komerciālos paziņojumus. Sabiedrība veic profilēšanu, apkopojot informāciju par Lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi, lai analizētu, kādas preces un pakalpojumi varētu interesēt Lietotāju, un nosūtītu Lietotājam piemērota satura komerciālu paziņojumu. 
                4.2.8.3. Lietotāja personas datus, kas saistīti ar komerciālu paziņojumu nosūtīšanu apstrādā:
                    4.2.8.3.1. Sabiedrība;
                    4.2.8.3.2. trešās personas, kas nodrošina IT pakalpojumus, e-pastu un īsziņu nosūtīšanas platformas;
            4.2.8.4. Privātuma politikas 4.2.8.3. punkta apakšpunktos norādītajām trešajām personām tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.
            4.2.8.5. Lietotāja personas dati Privātuma politikas 4.2.5.1. punkta ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Lietotājs atsauc savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz beigsies nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. 
            4.2.8.6. Sabiedrība pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu tiklīdz tiek apstrādāts Lietotāja pieprasījums. Lietotāja pieprasījuma apstrādes ilgums ir trīs līdz piecas darba dienas. 
4.3. Atsauksme par preci vai pakalpojumu
        4.3.1. Atstājot atsauksmi par preci vai pakalpojumu, Lietotājs piekrīt, ka viņa vārds, e-pasts un precei vai pakalpojumam piešķirtais novērtējums un atsauksme tiek publicēta Interneta vietnē.
        4.3.2. Privātuma politikas 4.3.1. punktā minētie personas dati tiek apstrādāti ar mērķi publicēt atsauksmi Interneta vietnē un uzlabot Sabiedrības sniegto pakalpojumu un piedāvāto preču kvalitāti. Interneta vietnē publicētās atsauksmes tiek dzēstas gadījumā, ja konkrētā prece vairs netiek piedāvāta. 
         4.3.3. Sabiedrība nepieciešamības gadījumā var elektroniski sazināties ar Lietotāju, lai atrisinātu problēmas saistībā ar pakalpojumu vai preci, par ko Lietotājs atstājis atsauksmi. Pēc sazināšanās ar Lietotāju Sabiedrība neturpinās izmantot Lietotāja e-pasta adresi saistībā ar atstāto atsauksmi. 
        4.3.4. Privātuma politikas 4.3.1. punktā norādītos personas datus apstrādā tikai Sabiedrība un trešās personas, kas nodrošina IT pakalpojumus. 
4.4. Sabiedrības jaunumu saņemšanas iespējas
      4.4.1. Izdarot atzīmi saņemt Sabiedrības jaunumus e-pastā, Lietotājs piekrīt, ka Sabiedrība uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi var nosūtīt dažāda veida komerciālus paziņojumus. 
     4.4.2. Lietotāja personas datus, kas saistīti ar komerciālu paziņojumu nosūtīšanu apstrādā Sabiedrība un trešās personas, kas nodrošina IT pakalpojumus un e-pastu nosūtīšanas platformas. 
        4.4.3. Lietotāja personas dati Privātuma politikas 4.4. punkta ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Lietotājs atsauc savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz beigsies nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. 
        4.4.4. Sabiedrība pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu tiklīdz tiek apstrādāts Lietotāja pieprasījums. Lietotāja pieprasījuma apstrādes ilgums ir trīs līdz piecas darba dienas. 

5. Sabiedrības Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

5.1. Sabiedrības Mājaslapa izmanto sīkdatnes. 
         5.1.1. Sīkdatnes ir mazi informācijas faili, ko pārlūkprogramma saglabā datora cietajā diskā. Tos bieži izmanto kā tīmekla vietņu mehānismu, kas atceras noderīgu informāciju, piemēram, pieslēgšanās informāciju, un var veicināt tīmekļa vietnes navigācijas ērtību
      5.1.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti Sabiedrības Mājaslapas lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.  
       5.1.3. Sabiedrības mājas lapas sīkdatnes nevar identificēt mājas lapas apmeklētāju personīgi. Sīkdatnes uzkrāj tādu informāciju kā izmantotās ierīces veids, izmantotā pārlūkprogramma, aktivitāte mājaslapā un apmeklētās tīmekļa vietnes.   
5.2. Ja vēlaties ierobežot, bloķēt vai izdzēst sīkdatnes, tad šāda iespēja ir nodrošināta, mainot lietotās pārlūkprogrammas iestatījumus. Tādā gadījumā Sabiedrības Mājaslapas lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi, kā arī mainot iestatījumus Sīkfailu pārskatā. 
5.3. Sīkdatnes apstrādā un saņem Sabiedrība un tās sadarbības partneri, kas nodrošina Sabiedrības Mājaslapas darbību, apkopo un analizē tās apmeklētāju darbību Sabiedrības mājaslapā. Sīkdatņu informācija var tikt nodota ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

6. Sīkdatnes, kas tiek izmantotas Sabiedrības mājaslapā

6.1. Sabiedrības Mājaslapā tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes dažādiem mērķiem:
         6.1.1. Funkcionālās jeb personalizācijas sīkdatnes: Sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu Sabiedrības Mājaslapas darbību, tajā skaitā, ļautu Lietotājam izmantot Sabiedrības pakalpojumus un pieslēgties savam kontam. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz Sabiedrības leģitīmo interesi nodrošināt Mājaslapas darbību un sniegt lietotājam pakalpojumus. Ar sīkdatņu glabāšanas ilgumu un detalizētu uzskaitījumu lūdzam iepazīties Sīkfailu politikā 
      6.1.2. Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes: Sīkdatnes ļauj atpazīt un saskaitīt interneta vietnes apmeklētāju skaitu, un redzēt kā šie apmeklētāji pārvietojas interneta vietnē, tiek apkopota informācija par to, kā apmeklētājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot interneta vietni. Šo sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Sabiedrības leģitīmā interese uzlabot interneta vietnes darbību (informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarot to ērtāk lietojamu, kā arī nodrošinātu dažādas interneta vietnes opcijas). Sabiedrība sniedz Lietotājam iespēju atteikties no šo sīkdatņu lietošanas, mainot iestatījumus Sīkfailu pārskatā. Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā pastāvīgi. Analītiskās sīkdatnes identificē Lietotāja iekārtu. 
    6.1.3. Mērķa/reklāmas sīkdatnes: Sīkdatnes tiek izmantotas, lai piefiksētu lietotāja veikto Sabiedrības mājaslapas apmeklējumu, lietotāja apmeklētās tīmekļa vietnes un saites, kas ir izmantotas, ar mērķi piedāvāt un attēlot apmeklētāja interesēm atbilstošus Sabiedrības produktus. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz lietotāja piekrišanu, par ko Lietotājs izvēles iespēju var veikt mainot iestatījumus Sīkfailu pārskatā. Mērķa/reklāmas sīkdatnes tiek glabātas līdz brīdim, kad lietotājs savā pārlūkprogrammā dzēš sīkdatnes. 

7. Iespēja ierobežot un dzēst sīkdatnes

7.1. Sabiedrība izmanto Google Analytics pakalpojumus, no kuru izmantošanas var atteikties, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=en). Vienlaikus tiek izmantota Google Analytics IP adrešu anonimizēšanas iespēja, lai palielinātu apmeklētāja privātuma aizsardzību. 
7.2. Nav iespējams atteikties no Mājaslapā lietoto nepieciešamo sīkdatņu izmantošanas, jo to izmantošana nodrošina Sabiedrības mājaslapas funkcionēšanu. Analītiskās sīkdatnes nepieciešamas Mājaslapas darbības uzlabošanai.
7.3. Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tās pārvaldīt, lūdzam iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.   
7.4. Sabiedrības Mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Sabiedrība nenes atbildību. 

 8. Citi noteikumi

8.1. Sabiedrībai ir tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, publicējot tās Mājaslapā. Sabiedrība dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un publiski būtu pieejama Sabiedrības tīmekļa vietnē. Jebkura Privātuma politikas versija, kas publicēta mājaslapā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas. 
8.2. Klientam ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Tālr.: 67223131, E-pasts: info@dvi.gov.lv, vai tiesā savu datu aizsardzībai. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, kur var vērsties arī tad, kad nepieciešama konsultācija vai palīdzība  saistībā ar personas datu aizsardzību. 
8.3. Jautājumu, komentāru vai pieprasījumu saistībā ar Privātuma politiku, sazinieties ar "ALTAS IT" SIA, vienotais reģistrācijas numurs 40103448367, raksot e-pastu: altas@altas.lv, rakstot uz juridisko adresi: Brīvības gatve 221 - 1, Rīga, LV-1039, vai pa tālruni: +371 66100650. 

             

Pierakstīties jaunumu saņemšanai