Atteikuma tiesību veidlapa


Atteikuma veidlapa ir paredzēta, lai, izmantojot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredzētās patērētāja atteikuma tiesības, vienpusēji atkāptos no distances līguma, kas noslēgts ar pārdevēju "ALTAS IT" SIA, vienotais reģistrācijas numurs 40103448367 (turpmāk – Sabiedrība), juridiskā adrese: Brīvības gatve 221 - 1, Rīga, LV-1039, e-pasts: altas@altas.lv, tālruņa Nr. +371 60007737. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas neattiecas uz pirkumiem, ko veikušas juridiskās personas. Juridiskām personām, kas nav patērētājs, tiek nodrošināta ražotāja noteikta garantija (parasti 2 gadi).

Veidlapa iesniedzama personīgi Sabiedrības juridiskajā adresē tās darba laikā, sūtot pa pastu vai arī ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz altas@altas.lv.

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību.

Atteikuma tiesības izmantojamas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, no tās dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir saņēmis pēdējo preci. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkādām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ pārdevējam.

Atteikuma tiesības nav izmantojamas, ja:

1. Preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, ko pārdevējs nevar kontrolēt un, kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

2. Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

3. Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

4. Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

5. Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

6. Pārējos MK noteikumu Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta apakšpunktos minētajos gadījumos.

Preces atdošana

Patērētāja pienākums ir 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas preci atdot Sabiedrībai (ja prece ir saņemta). Atdodamā prece jānogādā Sabiedrības juridiskajā adresē: Brīvības gatvē 221 - 1, Rīgā, LV-1039. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas neatbilst labas ticības principam (neatbilstoša uzglabāšana). 

Naudas atmaksa

Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kur par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr tā nav atgriezta vai iesniegti dokumenti, kas apliecina tās nosūtīšanu Pārdevējam, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Atteikuma veidlapa (lejupielādēt) 

Pierakstīties jaunumu saņemšanai