+371 66100650 info@altas.lv

Atteikuma tiesības 14 dienu laikā

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu.

Ja prece vai pakalpojums iegādāts, slēdzot līgumu ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas, patērētājam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāra dienu laikā. Šis termiņš ir piemērojams gadījumos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir sniedzis patērētājam informāciju par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, kā arī izsniedzis atteikuma veidlapu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita:

  • ja tiek sniegts pakalpojums, – no līguma noslēgšanas dienas; 
  • ja tiek iegādāta prece, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi preci valdījumā;
  • ja patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci;
  • ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu;
  • līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pirmo preci.

 Izņēmuma gadījumi atteikuma tiesību izmantošanai

Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās atteikuma tiesības nevar izmantot gadījumos, kas atbilst Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 254 „Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas” (turpmāk – Noteikumi) norādītajiem atteikuma tiesību izmantošanas izņēmumiem:

  • Noteikumu 2. punktā uzskaitīti līgumi, uz kuriem neattiecas Noteikumi, piemēram, kompleksiem tūrisma pakalpojumu līgumiem; pasažieru transporta pakalpojumiem; finanšu pakalpojumiem; līgumiem, kuru summa nepārsniedz 35 euro u.c.
  • Noteikumu 18. punktā uzskaitīti gadījumi, kad nevar izmantot atteikuma tiesības, piemēram, pakalpojumu līgumi pēc tam, kad pakalpojums sniegts pilnībā; tāda prece vai pakalpojums, kuru cena atkarīga no svārstībām finanšu tirgū; prece izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizēta u.c.

Papildu informācija par 14 dienu atteikuma tiesībām "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgas tirdzniecības vai pakalpojumu sniegsanas vietas"

Garantijas veidlapa

Atteikuma veidlapa - preces pirkuma gadījumā

Atteikuma tiesību veidlapa - pakalpojuma pasūtīšanas gadījumā