Vispārējā informācija par garantiju


Precēm no SIA “Altas IT” tiek nodrošināta garantija atbilstoši LR likumdošanai, ja prece tiek lietota saskaņā ar lietošanas instrukciju un atbilstoši ražotāja paredzētajiem mērķiem.

Jums ir tiesības atgriezt preci atpakaļ uz SIA “Altas IT” 2 gadu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža (ja vien nav noslēgta vienošanās par citu, pagarinātu atteikuma tiesību izmantošanas termiņu un tā nosacījumiem, piemēram, precei ražotājs noteicis izmēģinājuma laiku).

Uz precēm, ko Pārdevējs pārdod Pircējam, attiecas visi šo preču ražotāju noteiktie garantijas nosacījumi un garantijas termiņi, kā definēts konkrētās preces tehniskajā dokumentācijā, ja tāda ir pievienota. Garantijas termiņš tiek rēķināts no momenta, kad attiecīgā prece tiek pārdota Pircējam.

Jebkura Garantija ir spēkā tikai tad, ja Pircējs var uzrādīt darījuma apliecinošu dokumentu (čeku vai pavadzīmi), un Pircējs Preci ir lietojis ievērojot Preces lietošanas instrukciju un rīkojies atbilstoši Garantijas noteikumiem.

Garantijas laikā remonta nepieciešamības gadījumā, prece ir jānogādā SIA “Altas IT” birojā, uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu - čeka oriģinālu, pavadzīmi un aizpildītu garantijas talonu.

Garantija sedz tikai un vienīgi nekvalitatīvo rezerves daļu un nesedz ar to nomaiņu saistītos servisa darbus, kā arī nesedz transporta izmaksas (maksu par nobrauktiem km). 

Ja preces nav iespējams salabot un tās ir jāmaina, Pircēja pienākums ir tās nogādāt Pārdevējam oriģinālajā iepakojumā un oriģinālajā komplektācijā, izņemot tos gadījumus, ja to nepieprasa atbilstošās preces ražotāja garantijas noteikumi.

Precēm, kurām Preces lietošanas instrukcijā vai citā pievienotajā dokumentā norādīts, ka Preces uzstādīšanu jāveic profesionālim, Garantija ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt dokumentus, kas apliecina šādas Preces uzstādīšanu ar licencēta servisa vai kvalificēta speciālista starpniecību.

Ja tiek noskaidrots, ka preces, kuras tika nosūtītas garantijas remontam uz ārzemēm, atbilst ražotāja specifikācijām, standartiem, kā arī tehniskajiem nosacījumiem, kas norādīti preču tehniskajā dokumentācijā, un pilnīgi darbojas vai arī preces tika sabojātas (patvaļīgi remontējot, patvaļīgi izmainot komplektāciju u.tml.), šīm precēm garantijas remonts netiek veikts, preču transportēšanas un citus ar to saistītos Pārdevēja izdevumus sedz Pircējs.

Patērētājs var pieteikt prasījumu par līgumam neatbilstošu preci, iesniedzot prasījuma pieteikumu Pārdevējam 30 dienu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.

Juridiska persona vai saimnieciskās darbības veicējs, var pieteikt garantijas prasījumu 4 nedēļu laikā no dienas, kad atklājis Preces defektu vai bojājumu.

Pārējos gadījumos Preci var izmēģināt tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai iepazītos ar tās tehniskajām īpašībām, preces raksturu un tās darbību. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas.

Garantija nav attiecināma gadījumos, kad preces bojājums vai defekts radies šādu iemeslu dēļ: 

Veidlapa iesniedzama personīgi Sabiedrības juridiskajā adresē tās darba laikā, sūtot pa pastu vai arī ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz altas@altas.lv.

- Ja pircējs nespēj uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu – čeku, pavadzīmi un pareizi aizpildītu garantijas talonu.

- Ja bojājums radies lietošanas instrukcijā doto norādījumu neievērošanas dēļ.

- Ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas, pārtaisīšanas, modifikācijas, sliktas uzturēšanas, nepietiekamas uzturēšanas vai paviršas aprūpes rezultātā.

- Ja radušies bojājumi no kritieniem, ja vien Preces Ražotājs nav tieši norādījis, ka Prece ir droša pret kritieniem.

- Ja Prece ir izmantota citiem mērķiem, nekā paredzējis ražotājs.

- Ja ir iestājies dabīgais nolietojums (piemēram, bateriju resurss, akumulatori, spuldzes un tml.).

- Ja nav veikta regulārā servisa apkope (precēm, kam tāda ir nepieciešama).

- Ja nav veikta savlaicīga nolietoto elementu nomaiņa, kas izraisījusi turpmākus Preces bojājumus.

- Ja neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša Preces sagatavošana darbam vai ekspluatācija (tai skaitā mehāniski bojājumi), neievērojot Preces Ražotāja norādes Preces instrukcijā vai Preces aprakstā.

- Ja ir veikts nesankcionēts remonts (piemēram, atvērts korpuss, izjauktas Preces detaļas, mehānismi u.tml.), ko Preces ikdienas ekspluatācijā nav paredzēts veikt, un to veikusi persona, kas nav Servisa pārstāvis.

- Ja Prece ir jebkādā veidā pārveidota (piemēram, mainīts korpuss, lēca un tml.).

- Ja tiek konstatēts, ka bojāta Preces ražotāja garantijas plombe vai sērijas numurs.

- Ja ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (piemēram, vadi, savienojumi u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto Preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus.

- Ja ir izmantota pirātiska vai neatbilstoša programmatūra (datortehnikā vai mobilajā telefonā).

- Ja Prece bijusi pakļauta instrukcijā neparedzētai apkārtējās vides ietekmei (neatbilstoša temperatūra, mitrums, dabas stihijas - zibens, ugunsgrēks, plūdi u.c., un svešu priekšmetu - šķidrumu, kukaiņu u.c. objektu, nokļūšanai tās detaļās).

- Ja Prece tika lietota jau pēc defekta vai bojājuma konstatēšanas un šādas Preces lietošana izraisījusi turpmākus defektus vai bojājumus.

- Garantija neietver normālu nolietojumu, skrambas un mehāniskos defektus, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību.

Gadījumos, kad Prece ir uzstādīta, iebūvēta, ieklāta, un, nesaskaņojot ar Pārdevēju vai Servisa pārstāvi, tiek demontēta pirms diagnostikas, un Preces defekta iemeslu nav iespējams noteikt, tad Pārdevējs pieņem, ka defekta rašanās iemesls ir Preces nepareiza uzstādīšana, iebūvēšana, ieklāšana vai lietošana un Garantija tiek atteikta.

Gadījumos, kad diagnostikas veikšanas rezultātā tiek konstatēts, ka uz Preces defektiem nav attiecināma Garantija, Serviss var pieprasīt Pircējam segt diagnostikas izdevumus saskaņā ar Servisa cenu lapu.

Preces nogādāšanas kārtība neatbilstību noteikšanai:

1. Preces atbilstība līgumam izvērtēšana, Preces diagnostika un remonts tiek nodrošināts ar Servisa starpniecību Latvijā un ārpus tās. Ja Serviss atrodas ārpus Latvijas, Pārdevējs nodrošina Preces nosūtīšanu no veikala uz Servisu un atpakaļ.

2. Prece oriģinālajā transporta iepakojumā (sūtīšanas kartona kastē), kurā prece tika saņemta ir jānogādā SIA “Altas IT” birojā Brīvības gatvē 221 - 1, Rīgā, uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu - čeka oriģinālu, pavadzīmi un aizpildītu garantijas talonu.

3. Ja Preci objektīvu iemeslu dēļ (Prece ir uzstādīta, iebūvēta, ieklāta u.tml.) nav iespējams nogādāt uz kādu no Pārdevēja veikaliem vai Servisu, tad Puses pārrunu ceļā vienojas par diagnostikas veikšanas kārtību.

Nododot preci pārdevējam vai servisā, precei jābūt:
1. Tīrai, lai servisa meistars bez papildus darba varētu veikt Preces diagnostiku. Pretējā gadījumā Serviss var piestādīt Pircējam rēķinu par Preces tīrīšanu saskaņā ar viņu cenu lapu.

2. Pilnā komplektācijā, kas ir neatņemama sastāvdaļa Preces neatbilstības izvērtēšanai. Preces nepilnīga komplektācija var kalpot par iemeslu Preces pieņemšanas atteikumam.

3. Iepakotai, kas ļauj preci droši transportēt uz Servisu, samazinot vizuāla un mehāniska bojājuma iespējas.

4. Nododot Preci Pārdevējam, tiek aizpildīts un abpusēji parakstīts Preces pieņemšanas/nodošanas akts, kurā tiek norādīta informācija par preci, tās komplektāciju un vizuālo stāvokli tās nodošanas brīdī, kā arī precīzi aprakstīts preces defekts un/vai tā izpausmes.

Neatbilstības novēršanas termiņi un nosacījumi
1. Pārdevējs apņemas novērst Preces neatbilstību vai sniegt citu risinājumu pēc iespējas ātrāk, bet ne ilgāk kā 30 dienās, ja Serviss atrodas Latvijā vai 45 dienās, ja Garantija tiek apkalpota Servisā ārpus Latvijas.

2. Ja Serviss Precei konstatē ražošanas neatbilstības, tās tiek novērstas (Prece tiek saremontēta) bez atlīdzības.

3. Ja Precei nav iespējams novērst neatbilstības, vai tas nav samērīgi, Pircējam ir tiesības prasīt Preci apmainīt pret tādu pašu preci vai citu preci no Pārdevēja veikalos pieejamā preču sortimenta, piemaksājot cenas starpību, ja tāda izveidojas.

4. Ja Pircējs izvēlējies Preces maiņu, jaunās Preces Garantija ir spēkā no vecās Preces piegādes dienas, to pagarinot par laiku, kas vienāds ar dienu skaitu, kad Pārdevējs pieņēmis Preci no Pircēja līdz dienai, kad Pārdevējs ir nosūtījis paziņojumu Pircējam par Preces saņemšanu.

5. Gadījumā, ja nav iespējams novērst Preces neatbilstības līguma noteikumiem, un Pircējs neizvēlas preču maiņu, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt atmaksāt par Preci samaksāto naudas summu. Šajā gadījumā Pārdevējs, aprēķinot atmaksājamo naudas summu, saskaņā ar Ja Precei ir paredzēta ražotāja instrukcija, lūdzam vienmēr iepazīties ar to pirms preces lietošanas. Ja Pircējs nav saņēmis lietošanas instrukciju kopā ar Preci vai e-pastā, nekavējoties informējiet Pārdevēju telefoniski vai e-pastā.

6. Iegādātās preces jālieto atbilstoši to paredzētajam mērķim, ievērojot lietošanas instrukcijā noteiktās lietošanas un kopšanas prasības.

7. Lai Prece saglabātu savas labās īpašības:

- Prece jālieto saudzīgi, tam paredzētajam mērķim un apstākļos, kādos Preces lietošanu paredzējis ražotājs (piemēram, mājsaimniecībai paredzētas preces parasti nav paredzētas lietošanai profesionālām vajadzībām vai intensīvos apstākļos).

- Pircējam jānodrošina atbilstoša preces kopšana un tīrīšana.

- Ņemot vērā preces funkcionalitāti, Pircējam jānodrošina savlaicīga, ražotāja norādījumiem atbilstoša nolietoto detaļu, elementu vai piederumu nomaiņa pret derīgiem, ja tas nepieciešams (piem., domofonu aizsargstikli, kameru lēcas un tml.).

- Ja Precei ir paredzēta montāža pašu spēkiem, to jāveic izmantot tikai ražotāja nodrošinātos preces komponentus, stiprinājumus un ražotāja norādītos instrumentus.

8. Saņemot Preci, vienmēr pārliecināties vai nav bojāts Preces primārais vai transporta iepakojums. Ja ir manāmas iepakojuma bojājuma pazīmes, Jums ir tiesības nekavējoties atvērt sūtījumu un veikt Preces pārbaudi.

Ja pārbaudes laikā konstatējiet, ka ir Prece cietusi, Jums ir tiesības Preci nepieņemt un atgriezt to Pārdevējam.

Jautājumu gadījumā lūdzu vērsties Pārdevēja Tehniskā atbalsta nodaļā, zvanot uz +371 600 07 736 vai rakstot uz altas@altas.lv vai support@altas.lv (Altas IT serviss).  Šādos gadījumos noteikti sazinieties ar Pārdevēju un informējiet par radušos situāciju.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28. panta piekto daļu, var ņemt vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot Preci.

Pircējam ir pienākums paņemt Preci no Pārdevēja 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis Preces saņemšanas paziņojumu. No 15. (piecpadsmitās) dienas Pārdevējs ir tiesīgs aprēķināt Preces uzglabāšanas maksu 1 (vienu) EUR par katru uzglabāšanas dienu. Pārdevējs un Pircējs var vienoties par citu, noteiktu Preces izņemšanas dienu, tad maksa par uzglabāšanu no 15. līdz noteiktajai dienai netiek aprēķināta. 

Pēc 3 mēnešiem skaitot no dienas, kad Pircējs saņēmis Preces saņemšanas paziņojumu, Pārdevējs pārņem Preci savā īpašumā un utilizē to. Preces utilizēšanas izmaksas, ja tādas rodas, jāsedz Pircējam pēc Pārdevēja pieprasījuma.

Garantijas veidlapa (lejupielādēt) 

Pierakstīties jaunumu saņemšanai