"ALTAS IT" SIA Privātuma politika

"ALTAS IT" SIA, vienotais reģistrācijas numurs 40103448367, juridiskā adrese: Brīvības gatve 221 - 1, Rīga, LV-1039, e-pasts altas@altas.lv (turpmāk – Sabiedrība) izplata, uzstāda un apkalpo videonovērošanas, transportlīdzekļu aprīkojuma un drošības risinājumu sistēmas. Sabiedrība ir vadošo videonovērošanas un drošības risinājumu ražotāju, piemēram, "Mobotix", "Genetec", "Digifort", "Emitlight", "Kentix", "Vanderbilt" u.c. oficiālie pārstāvji Baltijas valstīs. Šeit var iepazīties ar Sabiedrības Privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) principiem, kas attiecas uz Sabiedrības klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Sabiedrības darbība globālajā tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgajiem Eiropas Savienības normatīvajiem tiesību aktiem. 

1. Privātuma politikā ietvertās definīcijas un darbības apjoms

1.1.  Privātuma politikā tiek lietotas šādas definīcijas:
1.1.1. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība, tajā skaitā, vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.
1.1.2. Klients ir fiziska vai juridiska persona, kas ir izteicis vēlēšanos iegādāties vai iegādājas Sabiedrības izplatīto produkciju, vai saņem Sabiedrības sniegtos pakalpojumus.
1.1.3. Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija (piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija, adrese).
1.1.4. Datu subjekts – jebkura fiziska persona, kura apmeklē interneta vietni www.altas.lv, Sabiedrības Facebook, LinkedIn, YouTube vai Instagram kontu ALTAS IT Latvija (turpmāk – arī mājaslapa).

1.2.  Privātuma politika ir piemērojama attiecībā uz Klientu personas datu apstrādi, ko veic Sabiedrība, neatkarīgi no tā, kādā formā (e-pasts, telefons, papīra formāts u.c.) dati ir iegūti un no kā (pats Klients vai cita persona).

2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

2.1. Sabiedrība apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
2.1.1. līguma noslēgšanai un izpildei (piemēram, līguma noslēgšanai nepieciešamo Klienta datu ievākšana, preču piegādes nodrošināšana);
2.1.2. normatīvo tiesību aktu izpildei (piemēram, informācijas sniegšana tiesību sargājošajām institūcijām);
2.1.3. saskaņā ar Klienta piekrišanu (piemēram, jautājumos par komerciālu paziņojumu sniegšanu);
2.1.4. leģitīmās intereses (piemēram, līguma piespiedu izpilde ārpus tiesas vai tiesas procesā, maksātnespējas procesā, mārketinga uzlabošana).

3.    Sabiedrības likumīgās intereses ir:

3.1. veikt komercdarbību;
3.2. pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
3.3. nodrošināt līguma saistību izpildi;
3.4. saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);
3.5. analizēt Sabiedrības mājaslapas darbību;
3.6. reklamēt izplatītās preces un Sabiedrības sniegtos pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
3.7. nosūtīt ziņojumus par pasūtījumu un pirkuma līgumu izpildes gaitu;
3.8. novērst ar krāpšanu saistītas darbības;
3.9. administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;
3.10. nepieciešamības gadījumā informēt tiesību sargājošās iestādes par Sabiedrības komercdarbību.

4. Personas datu apstrādes nolūki

4.1. Sabiedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
4.1.1. Klienta identificēšanai;
4.1.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
4.1.3. preču piegādei;
4.1.4. līguma saistību izpildei;
4.1.5. preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
4.1.6. Klientu apkalpošanai;
4.1.7. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
4.1.8. norēķinu administrēšanai;
4.1.9. mājas lapas darbības uzlabošanai.

5. Personas datu kategorijas

5.1. Klientu personas datu kategorijas, ko Sabiedrība ievāc un apstrādā ir:
5.1.1. Identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums vai dati no personas identifikācijas dokumenta (pases vai ID kartes);
5.1.2. Kontaktinformācija - Klienta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasts.

6. Personas datu apstrāde

6.Sabiedrība apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
6.2. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Sabiedrība var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga un citu norēķinu pakalpojumi, brīdinājumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. Sabiedrības sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par Sabiedrības datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Sabiedrībai ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību izpildei.
6.3. Sabiedrība sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un normatīvajiem tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Sabiedrības uzdevumā.

6.4. Sabiedrība neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:
6.4.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (preču piegādei);
6.4.2. ja tas ir nepieciešamas Privātuma politikas 2.1.4. punktā Sabiedrības noteikto interešu aizsardzībai.
6.4.3. ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
6.4.4. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

6.5. Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi, kamēr:
6.5.1. ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
6.5.2. ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (trīs līdz desmit gadi pēc saistību izpildes);
6.5.3. pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
6.5.4. ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

6.6. Dati tiek uzglabāti gan papīra, gan elektroniskā formātā sistēmas serverī Azure Cloud. Pēc Privātuma politikas 6.5. punktā minēto termiņu notecējuma, datu subjekta dati tiek iznīcināti vai dzēsti.
6.7. Personas datu drošības nodrošināšanai Sabiedrība īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai Personas dati tiktu pasargāti no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, grozīšanas vai iznīcināšanas. Datu uzglabātājs izmanto SSL drošības sertifikātu, līdz ar to Personas dati tiek šifrēti.
6.8. Datu apstrādes teritorija ir Eiropas Savienība un Eiropas Ekonomiskā zona (ES/EEZ). Sabiedrība var nodot klientu personas datums ārpus ES/EEZ tikai tad, ja ir tiesisks pamats – nepieciešamas izpildīt juridisku pienākumu, noslēgt vai izpildīt līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi, kas noteikti fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošos normatīvajos tiesību aktos.

7. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības un pienākumi

7.1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
7.2. Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no Klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz Sabiedrībai rakstiski). Sabiedrībai ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.
7.3. Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā Klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.
7.4. Klientam ir atbildīgs par sniegtajiem datiem, kā arī Klientam ir pienākums informēt Sabiedrību par visām izmaiņām Klienta personas datos (vārda, uzvārda, adreses vai kontaktinformācijas) maiņu. Sabiedrība ir tiesīga pieprasīt Klientam iesniegt izmaiņas apliecinošo dokumentu atvasinājumus un uzrādīt to oriģinālus.

8. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

8.1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot www.altas.lv mājas lapā vai Sabiedrības Facebook, LinkedIn, Instagram lapās, aizpildot pieteikuma formu, rakstot uz e-pastu:  altas@altas.lv un  info@altas.lv , zvanot uz tālruņa numuru +371 66100650 vai klātienē Sabiedrības juridiskajā adresē;
8.2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.
8.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
8.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

9. Saziņa ar Klientu un komerciāli paziņojumi

9.1. Sabiedrība veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
9.2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Sabiedrība veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pasūtījuma apstiprināšana, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem, pasūtījumiem un rēķiniem u.c.).
9.3. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Sabiedrība veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
9.4. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot aizpildot pieteikuma formu Sabiedrības mājas lapā un sociālā tīkla Facebook Sabiedrības izveidotajā lapā ALTAS It Latvija.
9.5. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas atbilstoši Privātuma politikas 11.3. punktā noteiktajam.
9.6. Sabiedrība pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

10. Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde  

10.1. Sabiedrības mājaslapa izmanto sīkdatnes.
10.1.1. Sīkdatnes ir mazi informācijas faili, ko pārlūkprogramma saglabā datora cietajā diskā. Tos bieži izmanto kā tīmekļa vietņu mehānismu, kas atceras noderīgu informāciju, piemēram, pieslēgšanās informāciju, un var veicināt tīmekļa vietnes navigācijas ērtību.
10.1.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
10.1.3. Sabiedrības mājas lapas sīkdatnes nevar identificēt mājas lapas apmeklētāju personīgi. Sīkdatnes uzkrāj tādu informāciju kā izmantotās ierīces veids, izmantotā pārlūkprogramma, aktivitāte mājaslapā.

10.2. Ja vēlaties ierobežot, bloķēt vai izdzēst sīkdatnes, tad šāda iespēja ir nodrošināta, mainot lietotās pārlūkprogramma iestatījumus. Tādā gadījumā Sabiedrības interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

10.3. Interneta vietnē tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes dažādiem mērķiem:
10.3.1. Funkcionālās sīkdatnes: Sīkdatnes ļauj interneta vietnei atcerēties izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, kas ļauj ērtāk lietot interneta vietni, piemēram, to, ka lietotājs vēlas palikt pierakstījies interneta vietnē. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz Sabiedrības leģitīmo interesi nodrošināt, uzlabot un padarīt ērtu interneta vietnes lietošanu. Funkcionālās sīkdatnes tiek glabātas iekārtā pastāvīgi.
10.3.2. Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes: Sīkdatnes ļauj atpazīt un saskaitīt interneta vietnes apmeklētāju skaitu, un redzēt kā šie apmeklētāji pārvietojas interneta vietnē, tiek apkopota informācija par to, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot interneta vietni. Šo sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Sabiedrības leģitīmā interese uzlabot interneta vietnes darbību (informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarot to ērtāk lietojamu, kā arī lai nodrošinātu dažādas interneta vietnes opcijas). Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes tiek glabātas iekārtā pastāvīgi. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti.

10.4. Sabiedrība izmanto Google Analytics pakalpojumus, no kuru izmantošanas var atteikties, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=en ). Vienlaikus tiek izmantota Google Analytics IP adrešu anonimizēšanas iespēja, lai palielinātu Jūsu privātuma aizsardzību.
10.5. Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tos pārvaldīt, lūdzam iepazīties ar informāciju  www.aboutcookies.org .
10.6. Sabiedrības mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Sabiedrība nenes atbildību.

11. Citi noteikumi

11.1. Tiek pieņemts, ka pirms pasūtījumu veikšanas, izmantošanas vai aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Klients ir izlasījis Privātuma politiku un Sniegto pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī tos akceptējis, izdarot attiecīgu atzīmi pirms pasūtījuma pabeigšanas.
11.2. Sabiedrībai ir tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus. Sabiedrība dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un publiski būtu pieejama Sabiedrības tīmekļa vietnē. Jebkura Privātuma Politikas versija, kas publicēta mājaslapā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma Politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.
11.3. Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar Sabiedrību, izmantojot elektroniskā pasta adresi  info@altas.lv .
11.4. Klientam ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā savu datu aizsardzībai. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, kur var vērsties arī tad, kad nepieciešama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.

Kontaktinformācija:
"ALTAS IT" SIA, vienotais reģistrācijas numurs 40103448367, juridiskā adrese: Brīvības gatve 221 - 1, Rīga, LV-1039, e-pasts:  altas@altas.lv , tālruņa numurs +371 66100650.

Pierakstīties jaunumu saņemšanai